Sức mạnh của người chơi mới

Sức mạnh của người chơi mới

Nội dung

Anh vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức hư cấu, nhưng anh nói anh là “Lính mới”, đùa sao?

Danh sách chương

Bình luận